Списание „Издател“ публикува научни текстове във всички исторически практически и теоретични области на книгоиздаването в България и чужбина. Целта е списание „Издател“ да се утвърди като национален и международен научен форум, който чрез висококачествени авторски изследвания и рецензии на български и английски да отразява целия спектър от теми, отнасящ се до създаването, възпроизвеждането и употребата на книжни продукти. За да постигне високо качество, редакционната колегия разчита на принципите на професионалния подбор, независимата оценка и системността на издателската процедура. Основните тематични рубрики на списанието са: Към читателя; Практика и опит; История на книгата; Теоретични аспекти; Нови подходи и иновации; Рецензии и анотации; Писма до редакцията.
Собственик на научно списание „Издател“ е Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ). Издава се от академично издателство „За буквите – О Писменехь“.

Списание „Издател“ е на отворен достъп и излиза два пъти годишно:

книжка 1 – януари – юни;

книжка 2 – юли – декември.

ISSN: 1310-4624 (Print)

ISSN: 2367-9158 (Online)

Списание „Издател“ се индексира в:


Списание „Издател“ в библиотечната мрежа:

Всички материали в сп. „Издател“ са с отворен достъп при условията на лиценз Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC. Те могат да бъдат свободно използвани с некомерсиална цел при цитиране на автора.