ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Доц. д-р Васил Загоров

Факултет по библиотекознание и

културно наследство

Университет по библиотекознание и

информационни технологии

бул. „Цариградско шосе“ № 119,

ет. 2, стая 201

София 1784, България

тел.: +359 884 29 76 79

е-поща:

v.zagorov@unibit.bg

publisher@unibit.bg

Издател

„За буквите – О писменехь“

Университет по библиотекознание и информационни технологии

ДИРЕКТОР

Доц. д-р Диана Стоянова

бул. “Цариградско шосе” № 119,

ет. 2, 213

София 1784, България

тел.: +359 879 14 83 85

е-поща:
d.stoyanova@unibit.bg

Име и фамилия