Общи указания

Всички трудове (научни публикации и рецензии), които излизат в списание „Издател“, преминават през процедура на двойно сляпо рецензиране от независими експерти (рецензенти) и проверка чрез софтуер за плагиатство. Рецензентите се подбират според своите научни интереси и компетенции. В случай че ръкописът има интердисциплинарен характер, редакцията си запазва правото да ангажира допълнителен брой експерти, които имат компетенциите да го оценят. Необходимо е рецензентите да притежават най-малко образователна степен ОНС „Доктор“ и да разполагат с профил в ORCID. Идентификационният номер от ORCID се прилага в рецензията. Рецензирането на ръкопис не се заплаща. Рецензиите се предоставят обратно на редакцията в срок от 15 работни дни. Когато рецензентът е възпрепятстван да спази указания срок, той информира редакцията, за да се предостави нов срок или в краен случай да се предприеме назначаването на нов експерт.

Етични норми

Рецензентите се съгласяват да спазват анонимността (своята и на автора), както и да не разпространяват получения ръкопис, като по този начин спазват изискванията и етичните принципи при рецензиране на научни текстове. Те подхождат към ръкописа непредубедено, обективно и критично, съобразно с изложените етични норми. Рецензентите дават съгласие за представяне на броя на своите рецензии в наукометрични бази данни (Scopus, Web of Science). Редакцията се задължава да пази и защитава анонимността на авторите и рецензентите и да не публикува рецензиите.

Ръкописът и формулярът за рецензиране се изпращат от служебния имейл на редактора. Статиите, подложени на рецензиране, преминават предварителна обработка и в тях не фигурират имената и служебните данни на авторите. Всички получени документи се третират като поверителни и не подлежат на публични изказвания.

След прочит, проверка и анализ на ръкописа рецензентът попълва приложения формуляр и въвежда имената си, служебните си данни (институция, адрес, имейл) и идентификационния си номер в ORCID. След готовност рецензията се връща на имейла на редактора и се счита за приета, когато рецензентът получи официално благодарствено писмо от редакцията. Редакцията не се задължава да приеме рецензия, която не отговаря на академичните критерии и етичния кодекс на научното рецензиране.

Подготовка на рецензията

Рецензиите нямат наложени ограничения по отношение на обема. Необходими са съвестно попълване на основните полета във формуляра, както и прилагане на аргументирано експертно мнение, в случай че в ръкописа има неясноти и твърдения, които предизвикват възражения или представляват пречка за неговото публикуване. Рецензиите следва да бъдат написани на български или на английски език в зависимост от основния език на ръкописа.

Рецензията има за цел да подпомогне автора да коригира слабостите в ръкописа. Във връзка с това рецензентът дава своите препоръки относно евентуалните проблеми в текста (съмнителни доводи, погрешна интерпретация, фактологични грешки), цитирането на използваната литература и цялостния стил на изложението. Въпреки че ръкописите преминават през проверка за сходство, рецензентът следи и за евентуални съвпадения с други популярни научни разработки, които не са цитирани в текста.

Решението за публикуване или отхвърляне на ръкопис се взема съобразно с мненията и препоръките на рецензентите. В случай че двамата рецензенти не са единодушни в становищата си, се назначава суперрецензент и неговото оценяване се приема за решаващо по отношение на публикуването или отхвърлянето на авторския ръкопис.

Насоките за рецензентите са съобразени с препоръките на COPE (Committee on Publication Ethics).

Бланката за рецензиране можете да свалите от тук.