Александрова, Красимира

Александрова, К., Величков, П., Радева, Я. (2020). Издателската дейност на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Издател, том XXII, брой 1,5–13.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Ангелова, Габриела

Ангелова, Г. (2021). Фрагменти от личната библиотека на свещеник Милан Димов (1835–1919) в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Издател, том XXIII, брой 1, 40–49.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Балабанова, Елисавета

Балабанова, Е. (2020). Автоматичен морфологичен анализ. Електронен морфологичен речник. Издател, том XXII, брой 2, 48–55.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Бенбасат, Алберт

Бенбасат, А. (2020). Управленски и творчески стратегии за оптималното функциониране на специализираното Издателство. Издател, том XXII, брой 2, 5–14.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Бенбасат, А. (2022). Антологията като книжен и Издателски феномен. Издател, том XXIV, брой 1, 28–38.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Борисова, Марчела

Борисова, М., Чухов, П. (2021). Литературният клуб на Столична библиотека – културната точка в сърцето на София. Издател, том XXIII, брой 2, 20–30.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Величков, Петър

Величков, П. (2022). Ролята на краеведските издания за минералните извори и бани в България в периода до 1947 г. за развитието и популяризирането на местните общности. Издател, том XXIV, брой 2, 34–47.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Александрова, К., Величков, П., Радева, Я. (2020). Издателската дейност на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Издател, том XXII, брой 1, 5–13.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Ганчев, Димитър

Ганчев, Д. (2022). Креативните индустрии в икономиката на знанието. Издател, том XXIV, брой 1, 39–51.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Генова, Теодора

Genova, T. (2022). Introducing Audiobooks to Students of English as a Foreign Language at ULSIT. Издател, том XXIV, брой 2, 56–64.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Георгиев, Петко

Минев, Д., Георгиев, П. (2020). Щрихи към Издателската дейност на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Издател, том XXII, брой 2, 15–26.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Георгиева, Габриела

Найденова, С., Георгиева, Г. (2022). Поредицата „Периодика и литература“ в дигитална среда. Издател, том XXIV, брой 1, 52–60.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Георгиева, Цветана

Георгиева, Цв. (2022). Плаващите пясъци на медийноинформационната среда: рецензия за книгата на Соня Цанкова „Манипулация, информация или… какво?“. Издател, том XXIV, брой 2, 69–72.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Горчева, Мая

Горчева, М. (2020). Български и украински поетически авангарди: съпоставителни прочити. Издател, том XXII, брой 2, 41–47.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Димитров, Димитър

Томова, Н. и др. (2021). Проблеми при дигитализацията на книжовното културно наследство. /съавт. И. Илиева, Н. Нинова, Д. Димитров. Издател, том XXIII, брой 2, 37–46.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Димитров, Митко

Димитров, М. (2021). Кризата на политическото лидерство и влиянието ѝ в медийното пространство. Издател, том XXIII, брой 2, 60–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Димитрова, Малина

Димитрова, М. (2021). Дарителството на книги – между културното послание и увеличаването на пазарния дял (по примери от българското книгоиздаване). Издател, том XXIII, брой 2, 7–19.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Димитрова, Светослава

Янчева, Г. и др. (2020). Формиране на визуалната грамотност на студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ. / съавт. Св. Димитрова, К. Планска-Симеонова, К. Рашева-Йорданова, К. Минчева. Издател, том XXII, брой 2, 56–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

ХХII, книжка 2, 2020

Елдъров, Светлозар

Елдъров, Св. (2020). Руската книжовна изложба, славянската книга и неославянската идея в София през 1910 г. Издател, том XXII, брой 1, 15–21.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Енчева, Марина

Енчева, М., Тамаро, А. М. (2022). Пътеводителят по универсалното хуманитарно знание на XXI век „Fax Eruditio“ – Светът като на длан. Издател, том XXIV, брой 1, 71–72.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Ефтимова, Събина

Ефтимова, С. (2022). Мястото на библиотерапията при обучението на бъдещи библиотечно-информационни специалисти в България. Издател, том XXIV, брой 2, 48–55.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Ефтимова, С. (2021). Primum non nocere: приносът на д-р Димитър Пантелеев за развитието на библиотерапията в България. Издател, том XXIII, брой 1, 14–26.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Ефтимова, С. (2020). Съавторството при научни произведения – възможност за сътрудничество между преподаватели и студенти. Издател, том XXII, брой 1, 51–60.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Иванова, Калина

Иванова, К. (2020). Издателската дейност на Народна библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново от учредяването ѝ до днес. Издател, том XXII, брой 2, 27–40.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Иванова-Бел, Николина

Иванова-Бел, Н., Атанасова, Г. (2021). Студентските периодични издания на Американския университет в България. Издател, том XXIII, брой 1, 5–13.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Илиева, Ирена

ХХIII, книжка 2, 2021

Костова, Нина

Костова, Н. (2021). Кариерното развитие на персонала – предпоставка за организационна устойчивост и приоритетен лидерски ангажимент. Издател, том XXIII, брой 1, 27–39.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Кръстева, Мила

Кръстева, М. (2021). Вестник „Нови дни“ като инструмент на националната пропаганда на Дирекцията за обществена обнова. Издател, том XXIII, брой 1, 60–69.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Минев, Димитър

Минев, Д., Георгиев, П. (2020). Щрихи към Издателската дейност на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Издател, том XXII, брой 2, 15–26.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Минчева, Калина

Янчева, Г. и др. (2020). Формиране на визуалната грамотност на студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ. / съавт. Св. Димитрова, К. Планска-Симеонова, К. Рашева-Йорданова, К. Минчева. Издател, том XXII, брой 2, 56–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Минчева, К. (2020). Ингрид Ванг Нюман – (не)познатата илюстраторка на „Пипи Дългото чорапче“. Издател, том XXII, брой 1, 41–50.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Младенова, Деница

Младенова, Д. (2021). Проучване относно значението на дигитализацията на културно наследство в България. Издател, том XXIII, брой 2, 47–54.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Муканова, Поли

Муканова, П. (2020). Русенската библиотека: нормативност и институционалност на четенетo. Издател, том XXII, брой 2, 67–74.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Муканова, П. Излезе от печат книгата„Ръкописният българско-италиански речник на Отец Маурицио от 1845 г.“ : рецензия. Издател, том XXII, брой 1, 67–70.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Муканова, П. (2021). За сборника „Социална инвенция на религиозното културно наследство“. Издател, том XXIII, брой 2, 67–72.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Назърска, Жоржета

Назърска, Ж. (2022). Стипендията по книжарство и печатарство „Христо Г. Данов“ (1905–1944). Издател, том XXIV, брой 1, 14–27.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Найденова, Силвия

Найденова, С., Георгиева, Г. (2022). Поредицата „Периодика и литература“ в дигитална среда. Издател, том XXIV, брой 1, 52–60.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Николова, Вяра

Николова, В. (2020). Рецепция на съвременната японска литература в България. Издател, том XXII, брой 1, 31–40.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Нинова, Нели

Томова, Н. и др. (2021). Проблеми при дигитализацията на книжовното културно наследство. /съавт. И. Илиева, Н. Нинова, Д. Димитров. Издател, том XXIII, брой 2, 37–46.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Палашев, Николай

Палашев, Н. (2022). С ебру из дебрите на човешкото познание: рецензия за книгата „Посланието от ебру: концептуализиране на комуникацията“. Издател, том XXIV, брой 2, 65–68.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Пейчева-Дянкова, Теодора

Пейчева-Дянкова, Т. (2021). Базата данни „Писмени съкровища“ по проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“ и значението ѝ за научния обмен. Издател, том XXIII, брой 2, 31–36.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Перевалова, Елена

Перевалова, Е. (2022). Цензорът–либерал Николай Фьодорович фон Крузе (по архивни материали). Издател, том XXIV, брой 1, 5–13.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Планска-Симеонова, Камелия

Янчева, Г. и др. (2020). Формиране на визуалната грамотност на студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ. / съавт. Св. Димитрова, К. Планска-Симеонова, К. Рашева-Йорданова, К. Минчева. Издател, том XXII, брой 2, 56–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Попова, Елена

Попова, Е. (2022). „Библиотеки на емоциите“ – нов прочит на книгите и психологически метод за класифициране. Издател, том XXIV, брой 1, 61–70.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Радева, Яница

Александрова, К., Величков, П., Радева, Я. (2020). Издателската дейност на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Издател, том XXII, брой 1, 5–13.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Рашева-Йорданова, Катя

Янчева, Г. и др. (2020). Формиране на визуалната грамотност на студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ. / съавт. Св. Димитрова, К. Планска-Симеонова, К. Рашева-Йорданова, К. Минчева. Издател, том XXII, брой 2, 56–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Таммаро, Анна Мария

Енчева, М., Тамаро, А. М. (2022). Пътеводителят по универсалното хуманитарно знание на XXI век „Fax Eruditio“ – Светът като на длан. Издател, том XXIV, брой 1, 71–72.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Тодорова, Таня

Тодорова, Т. (2021). „Архивът на П. Р. Славейков: ръкописно наследство“ – стойностно архивистично проучване: рецензия. Издател, том XXIII, брой 1, 70–73.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Томова, Надежда

Томова, Н. и др. (2021). Проблеми при дигитализацията на книжовното културно наследство. /съавт. И. Илиева, Н. Нинова, Д. Димитров. Издател, том XXIII, брой 2, 37–46.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Христов, Христо

Христов, Хр. (2020). Съвременни тенденции в развитието на дигиталната култура. Дигитализиране на кирилица. Издател, том XXII, брой 1, 61–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Цветанска, Искра

Цветанска, И. (2021). Как ще се отрази коронавирусът на писмените колекции?. Издател, том XXIII, брой 2, 55–59.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Чухов, Петър

Борисова, М., Чухов, П. (2021). Литературният клуб на Столична библиотека – културната точка в сърцето на София. Издател, том XXIII, брой 2, 20–30.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Якова, Ваня

Якова, В. (2022). Между мимолетното и вечното, или пренебрегнати в България англоезични автори през първата половина на ХХ век. Издател, том XXIV, брой 2, 24–33.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Якова, В. (2021). Шерлок Холмс от Баден-Баден, или неанглоезичните детективи с англосаксонски имена в криминалната литература през първата половина на ХХ век. Издател, том XXIII, брой 1, 50–59.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Якова, В. (2020). „Неизвестният“ детектив Ник Картер, или американският Шерлок Холмс в България. Издател, том XXII, брой 1, 22–30.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Янчева, Гергана

Янчева, Г. (2022). Феномени, НЛО и извънземни цивилизации – книги за продан или четиво за зажаднелия постсоциалистически читател. Книгоиздаване в България през 90-те години на XX век (1989–1999) (Статистически наблюдения). Издател, том XXIV, брой 2, 14–23.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Янчева, Г. и др. (2020). Формиране на визуалната грамотност на студенти в професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в УниБИТ. / съавт. Св. Димитрова, К. Планска-Симеонова, К. Рашева-Йорданова, К. Минчева. Издател, том XXII, брой 2, 56–66.
ISSN: 1310-4624 (Print). ISSN: 2367-9158 (Online).

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.